छेपारो

Sharing is Caring
हाँगामा बसेर फेद काट्नेहरू
छेपारो झैं रूपरङ्ग बदल्नेहरू
नजिस्क यो राट्रिय एकतासित  
विदेशबाट स्वदेश खोज्नेहरू ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *