मुक्तक

Sharing is Caring

टुट्न टुट्न खोज्छ टुट्दैन
फुट्न फुट्न खोज्छ फुट्दैन
नाटक भन्थे हो कि क्या हो !
जुट्न जुट्न खोज्छ जुट्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *