छेपारो

हाँगामा बसेर फेद काट्नेहरू
छेपारो झैं रूपरङ्ग बदल्नेहरू
नजिस्क यो राट्रिय एकतासित  
विदेशबाट स्वदेश खोज्नेहरू ।

Similar Posts

Leave a Reply