3. A Visual of a ghazal ‘Jali Maya’ Lyrics: Nawa Raj Subba, Music: Shakti Ballav, Singer: Jagadish Samal, Video: Keshav Rayamajhi A Poem ‘Purana Juttaharu’ recitation in a Kavi Sammelan,. read more…